449
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Socialinės paramos skyriaus projekto atvejo vadybininkas
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija

Socialinės paramos skyriaus projekto atvejo vadybininkas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Mums reikalingas

Socialinės paramos skyriaus projekto Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atvejo vadybininkas

Darbo pobūdis

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Bendradarbiaudamas su seniūnijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis atlieka potencialių pagalbos ir paslaugų stokojančių asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau Asmenys) paiešką;
2. vertina Asmens socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį - atlieka asmens situacijos analizę bei poreikių vertinimą kompleksinei pagalbai gauti;
3. informuoja ir konsultuoja tikslinės grupės Asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas;
4. prisideda ir, esant Asmens sutikimui, dalyvauja įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau Agentūros) parengtą individualų planą, rengia Asmens kompleksinį individualios pagalbos planą (toliau Planas);
5. organizuoja atvejo vadybos posėdžius (pagal poreikį) su savivaldybės specialistais, sveikatos priežiūros specialistais (pvz., sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, psichiatrai, šeimos gydytojai ar kt.), neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos nariais, Užimtumo tarnybos specialistais, švietimo įstaigos specialistais, jei asmuo gauna švietimo/ugdymo paslaugas, policijos pareigūnais, kitais specialistais, galinčiais suteikti informacijos apie Asmenį, nevyriausybinių ir/ar kitų įstaigų/organizacijų atstovais, artimaisiais (šeimos nariais, globėjais, rūpintojais, asmenimis, padedančiais priimti sprendimus, ir kt.) ir kitais asmenimis iš Asmens socialinės aplinkos;
6. tarpininkauja Asmeniui, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose Asmuo gali gauti pagalbą;
7. telkia Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus (valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei kitomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą Asmeniui) ir inicijuoja, organizuoja bei koordinuoja Plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su Asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;
8. parengia Plano įgyvendinimo grafiką, ne rečiau kaip kas 1 mėnesį vykdo atvejo stebėseną ir atlieka reikiamas korekcijas Plane, atsižvelgdamas į Asmens situacijos pokyčius;
9. dalyvauja kuriant bei vystant pagalbos sistemą Asmenims seniūnijoje ir/ar savivaldybėje, galinčią užtikrinti reikalingas bendruomenines socialines paslaugas;
10. teikia informaciją ir siūlymus savivaldybėje dirbančiam asmeniui, atsakingam už negalios reikalų koordinavimą dėl pagalbos ir paslaugų Asmenims trūkumą savivaldybėje;
11. esant poreikiui, lydi Asmenį pas Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus;
12. bendradarbiaudamas su savivaldybės teritorijoje dirbančiais socialiniais darbuotojais, grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto paslaugų teikėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrų socialiniais darbuotojais savarankiškai vykdo Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį ir (arba) socialinę riziką, sąlygotą Asmenų negalios, paiešką;
13. bendradarbiaudamas su Asmens pagalbininkais priimti sprendimus teikia siūlymus Projektą koordinuojantiems vykdytojams dėl Asmenų veiksnumo apribojimo bylų peržiūros ir (arba) kartu su pagalbininku priimant sprendimus dalyvauja atliekant Asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais vertinimą ir teikia savo išvadas dėl šių asmenų teisinio veiksnumo apribojimo;
14. bendradarbiauja su projekto tinklaveikos specialistais, teikia informaciją apie inicijuotų atvejų vadybos skaičių, kitą projekto įgyvendinimui aktualią informaciją;
15. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja Asmeniui aktualios informacijos teikimą jam prieinamu bendravimo būdu (lengvai suprantama kalba, alternatyvioji komunikacija ir pan.);
16. rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais projekto vadovui ir negalios reikalų koordinatoriui, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat subjektams, kurie teikia viešąsias paslaugas;
17. atvejo vadybininkas vienu metu dirba su ne daugiau nei 20 Asmenų;
18. pildo visą projektui reikalingą dokumentaciją ir laiku ją pateikia projektą administruojantiems darbuotojams ir (arba) Projekto vykdytojui;
19. nuolatos sistemina kiekybinę ir kokybinę informaciją apie Asmeniui suteiktas paslaugas;
20. nuolat peržiūri eiles į socialinės globos institucijas, kad būtų organizuojamos Asmeniui alternatyvios institucinei globai paslaugos bendruomenėje;
21. dalyvauja atvejo vadybininkams ir kitiems projekto specialistams, skirtuose renginiuose ir susitikimuose kvalifikacijai tobulinti, kompetencijoms didinti, bendradarbiavimui skatinti;
22. Atvejo vadybininkas savo darbe vadovaujasi Agentūros parengtomis rekomendacijomis dėl atvejo vadybininko funkcijų darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis;
23. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Įmonė siūlo

Kandidatuoti per Valstybės tarnybos portalą.
Darbo skelbimas ir detali informacija :
https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-projekto-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione-atvejo-vadybininkas-322;961080.html
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 1606.86

Vietovė

    Anykščiai, Utenos apskritis, Lietuva
    J. Jablonskio g. 32, Anykščiai
  • Nuotolinio darbo galimybė

Laikas

  • Terminuota sutartis

Įgūdžiai

 Duomenų bazės Duomenų analizė Sprendimų priėmimas Atsakingas Komandinis darbas
Kontaktinis asmuo
Renata Mickevičienė
038158048
Biudžetinė įstaiga

Įmonės tinklalapishttp://www.anyksciai.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Administravimo specialistas (-ė) Personalo komandoje
Šiaulių bankas, AB
Vilnius
€ 1560 – 2340
Galioja iki: 2024.06.28
Užsakymų vadybininkas (-ė)
MTL CARTON
Vilnius
€ 1700 – 2095
Galioja iki: 2024.07.03
Personalo ir biuro administratorė (-ius) (nepilnas užimtumas)
Noriu personalo sprendimų grupė
Kaunas
€ 1300 – 1700
Galioja iki: 2024.06.28
Komunikacijos specialistas (-ė)
Egles sanatorija UAB
Lietuva
€ 1600 – 1910
Galioja iki: 2024.06.27
COO
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 4132 – 6611
Galioja iki: 2024.07.03
Kontaktų centro kokybės vadybininkas (-ė)
Lietuvos paštas, AB
Vilnius
€ 1600 – 1800
Galioja iki: 2024.07.03